首页 | 诗文 | 作者 | 名句 | 典籍 | 成语
精选诗集

著名诗人
唐朝 许棠
朝退常归隐,真修大隐情。园林应得趣,岩谷自为名。
野步难寻寺,闲吟少在城。树藏幽洞黑,花照远村明。
海石分湖路,风泉递雨声。性高怜散逸,官达厌公卿。
架引藤重长,阶延笋迸生。青门无到客,紫阁有来莺。
物外身虽隐,区中望本清。终难依此境,坐卧避钧衡。

cháo tuì cháng guī yǐn ,zhēn xiū dà yǐn qíng 。yuán lín yīng dé qù ,yán gǔ zì wéi míng 。
yě bù nán xún sì ,xián yín shǎo zài chéng 。shù cáng yōu dòng hēi ,huā zhào yuǎn cūn míng 。
hǎi shí fèn hú lù ,fēng quán dì yǔ shēng 。xìng gāo lián sàn yì ,guān dá yàn gōng qīng 。
jià yǐn téng zhòng zhǎng ,jiē yán sǔn bèng shēng 。qīng mén wú dào kè ,zǐ gé yǒu lái yīng 。
wù wài shēn suī yǐn ,qū zhōng wàng běn qīng 。zhōng nán yī cǐ jìng ,zuò wò bì jun1 héng 。

唐朝 许棠
月月势皆圆,中秋朗最偏。万方期一夕,到晓是经年。
影蔽星芒尽,光分物状全。惟应苦吟者,目断向遥天。

yuè yuè shì jiē yuán ,zhōng qiū lǎng zuì piān 。wàn fāng qī yī xī ,dào xiǎo shì jīng nián 。
yǐng bì xīng máng jìn ,guāng fèn wù zhuàng quán 。wéi yīng kǔ yín zhě ,mù duàn xiàng yáo tiān 。

唐朝 许棠
释律周儒礼,严持用戒身。安禅思剡石,留偈别都人。
雨合吴江黑,潮移海路新。瓶盂自此去,应不更还秦。

shì lǜ zhōu rú lǐ ,yán chí yòng jiè shēn 。ān chán sī yǎn shí ,liú jì bié dōu rén 。
yǔ hé wú jiāng hēi ,cháo yí hǎi lù xīn 。píng yú zì cǐ qù ,yīng bú gèng hái qín 。

唐朝 许棠
江心天半寺,一夕万缘空。地出浮云上,星摇积浪中。
滴沤垂阁雨,吹桧送帆风。旦夕闻清磬,唯应是钓翁。

jiāng xīn tiān bàn sì ,yī xī wàn yuán kōng 。dì chū fú yún shàng ,xīng yáo jī làng zhōng 。
dī ōu chuí gé yǔ ,chuī guì sòng fān fēng 。dàn xī wén qīng qìng ,wéi yīng shì diào wēng 。

唐朝 许棠
高情日日闲,多宴雪楼间。洒槛江干雨,当筵天际山。
带帆分浪色,驻乐话朝班。岂料羁浮者,樽前得解颜。

gāo qíng rì rì xián ,duō yàn xuě lóu jiān 。sǎ kǎn jiāng gàn yǔ ,dāng yàn tiān jì shān 。
dài fān fèn làng sè ,zhù lè huà cháo bān 。qǐ liào jī fú zhě ,zūn qián dé jiě yán 。

唐朝 许棠
内阁劳雠校,东邦忽纵游。才偏精二雅,分合遇诸侯。
暗海龟蒙雨,连空赵魏秋。如经麟见处,驻马瞰荒丘。

nèi gé láo chóu xiào ,dōng bāng hū zòng yóu 。cái piān jīng èr yǎ ,fèn hé yù zhū hóu 。
àn hǎi guī méng yǔ ,lián kōng zhào wèi qiū 。rú jīng lín jiàn chù ,zhù mǎ kàn huāng qiū 。

唐朝 许棠
双去双来日已频,只应知我是江人。对欹雪顶思寻水,
更振霜翎恐染尘。三楚几时初失侣,五陵何树又栖身。
天然不与凡禽类,傍砌听吟性自驯。

shuāng qù shuāng lái rì yǐ pín ,zhī yīng zhī wǒ shì jiāng rén 。duì yī xuě dǐng sī xún shuǐ ,
gèng zhèn shuāng líng kǒng rǎn chén 。sān chǔ jǐ shí chū shī lǚ ,wǔ líng hé shù yòu qī shēn 。
tiān rán bú yǔ fán qín lèi ,bàng qì tīng yín xìng zì xùn 。

唐朝 许棠
何年劚到城,满国响高名。半寺阴常匝,邻坊景亦清。
代多无朽势,风定有馀声。自得天然状,非同涧底生。

hé nián zhú dào chéng ,mǎn guó xiǎng gāo míng 。bàn sì yīn cháng zā ,lín fāng jǐng yì qīng 。
dài duō wú xiǔ shì ,fēng dìng yǒu yú shēng 。zì dé tiān rán zhuàng ,fēi tóng jiàn dǐ shēng 。

唐朝 许棠
还乡兼作使,到日倍荣亲。向化虽多国,如公有几人。
孤山无返照,积水合苍旻.膝下知难住,金章已系身。

hái xiāng jiān zuò shǐ ,dào rì bèi róng qīn 。xiàng huà suī duō guó ,rú gōng yǒu jǐ rén 。
gū shān wú fǎn zhào ,jī shuǐ hé cāng mín .xī xià zhī nán zhù ,jīn zhāng yǐ xì shēn 。

唐朝 许棠
静语与高吟,搜神又爽心。各来依帝里,相对似山阴。
漏永星河没,堂寒月彩深。从容不易到,莫惜曙钟侵。

jìng yǔ yǔ gāo yín ,sōu shén yòu shuǎng xīn 。gè lái yī dì lǐ ,xiàng duì sì shān yīn 。
lòu yǒng xīng hé méi ,táng hán yuè cǎi shēn 。cóng róng bú yì dào ,mò xī shǔ zhōng qīn 。

唐朝 许棠
后伏中宵月,高秋满魄齐。轮移仙掌外,影下玉绳西。
蝉雀飞多误,星萤出自迷。烦蒸惊顿绝,吟玩畏闻鸡。

hòu fú zhōng xiāo yuè ,gāo qiū mǎn pò qí 。lún yí xiān zhǎng wài ,yǐng xià yù shéng xī 。
chán què fēi duō wù ,xīng yíng chū zì mí 。fán zhēng jīng dùn jué ,yín wán wèi wén jī 。

唐朝 许棠
昔人怀感处,此地倍魂消。四海经摇落,三吴正寂寥。
风移残烧远,帆带夕阳遥。欲继前贤迹,谁能似隐招。

xī rén huái gǎn chù ,cǐ dì bèi hún xiāo 。sì hǎi jīng yáo luò ,sān wú zhèng jì liáo 。
fēng yí cán shāo yuǎn ,fān dài xī yáng yáo 。yù jì qián xián jì ,shuí néng sì yǐn zhāo 。

中华诗词网官网 Copyright © 2008 - 2019, All Rights Reserved.